جلسه رصد و پایش نهادهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

حضور امید وظیفه دان  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی به اتفاق سرپرست بازرگانی و مسئول حراست شعبه در جلسه رصد و پایش نهاده های کشاورزی در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشا ورزی استان خراسان رضوی .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید