گزارش بازدید از اجرای نظام حقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

بازرسین محترم خدمات حمایتی آقایان برار جانی و بریری در تاریخ97/12/14 از نزدیک نحوه اجرای نظام حقوق شهر وندی در استان را مورد بررسی و  قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید