بازدید کارشناسان مدیریت حسابرسی و بازرسی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

کارشناسان  مدیریت حسابرسی و بازرسی دفتر مرکزی آقایان برارجانی و بریری جهت بررسی و ضعیت کارگزاران استان و پیگیری طرح پایش در استان حضور و با مدیریت استان دیدار نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید