بازدید کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سایت باغات پسته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

بازدید کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سایت باغات پسته اراضی شیبدار شهرستان دره شهر

دکتر محمد اکبری و دکترعلی تاجرآباد کارشناسان حوزه باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به اتفاق کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سایت باغات پسته روستاهای چمژاب وسراب دره شهر بازدید نمودند.

دکتر اکبری ودکتر تاجرنیا با ابراز خرسـندی از وضعیت باغات این شهرستان به توسعه کشت پسته در اراضـی شـیب دار شهرسـتان دره شهر تأکیـد نمودنـد وگفتنـد : فرصت منـاسبی برای توسـعه باغـات و اشـتغالزایی فراهم گردیده، که انشاء الله با حمایت های وزارت جهاد کشاورزی گام مثبتی در این زمینه برداشته خواهد شد.

در حال حاضرسطح باغات اراضی شیب دار شهرستان دره شهر 250 هکتار است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید