جلسه توجیهی با گروه پایش استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کارشناسان مدیریت حسابرسی وبازرسی باحضور در استان بوشهر جلسه مشترکی با گروه نظارت وپایش مدیریت استان برگزار نمودند ونحوه نظارت بر توزیع را بازنگری نمودند./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید