بازدید مسئولین استان از سایت بذر شرکت خدمات گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

در راستای اهمیت تولید، تامین و توزیع بذر استاندارد و گواهی شده برنج و بازدید مسئولین استان از سایت بذر شرکت خدمات گیلان، معاونین بهبود تولیدات گیاهی سابق و فعلی سازمان جهاد کشاورزی طی اتفاقی نادر وبطور همزمان همچنین مدیر زراعت سازمان باتفاق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان بازدید بعمل آوردند و از روند پروسس، طبقات مختلف بذری، پارت چینی، نصب لیبل و همچنین توزیع بذورآماده تحویل به مناطق مختلف استان و نحوه برنامه ریزی ارسال،سهمیه شهرستان ها و انجام امورمربوط آگاهی پیدا کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید