انجام رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان

 

رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذردر استان سمنان روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 با حضور کارشناس موسسه ی تحقیقات و ثبت بذر و نهال و کارشناس وزارت جهاد کشاورزی و مدیر زراعت استان و کارشناسان  شرکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جهت تولید بذر انجام گردید مراتب جهت درج در سایت شرکت به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی معمول گردد .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید