دومین اکیپ پایش بازار وارد استان سمنان گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

دومین اکیپ پایش بازار وارد استان سمنان گردیده وضمن بازدید از کارگزاران ازانبارهای استان نیز بازدید بعمل آوردند این اکیپ طی مدت 4 روز روند بازدید وپایش استان نحوه توزیع کوددراستان رامورد بررسی خواهند نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید