بازدید نماینده معاونت بازرگانی از پتروشیمی پردیس عسلویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

رإس ساعت 13 مورخ 97/11/30 نشست مشترکی با حضور مسئولین ارشد پتروشیمی پردیس و آقایان خالقی مشاور محترم مدیرعامل در امور بازرگانی و موسوی فرد مدیریت استان بوشهر جهت بررسی مسائل و مشکلات پیرامون عملیات تحویل کود اوره از آن مبدإ در دفتر آن پتروشیمی آغاز و جلسه کماکان در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید