پی گیري قضایی از اداره مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان البرز،

در راستاي بازدیداداره مبارزه با قاچاق کالادر تعزیرات حکومتی از انبارهاي این اسـتان و درخـواست برگ سـبز واردات مربـوط به موتورهـاي ســمپـاش زنبه اي و فرغونی فروش وکالتی ماشـین آلات و ادوات کشـاورزي، این مـدیریت با پیگیري و همـاهنگی هاي صورت گرفته با مراجع ذیصلاح و ارائه مدارك و مسـتندات لازم در صدد تعیین و تکلیف پرونده مفتوحه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید