برگزاری مزایده فروش حاصل از بوجاری گندم و جو

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

جلسه بازگشائی پاکات مزایده فروش حاصل از بوجاری بذر گندم و جو شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ، با 4 شرکت کننده برای خرید مقدار 241 تن ضایعات ، راس ساعت 10 صبح شنبه مورخ 97/11/27 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور شرکت کنندگان در مزایده و اعضای کمیسیون معاملات استان و مسئول حراست و نماینده (ستاد) در محل دفتر مدیریت برگزار گردید. این جلسه با مشخص شدن برنده مزایده به پایان رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید