برگزاری مناقصه های عمومی بین المللی خرید کود در فروردین ماه سال 1398

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

 

  • مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 30000*2 تن متریک کود کلرورپتاسیم گرانوله مورخ 18/1/1398 راس ساعت 14 در ستاد شرکت با حضوراعضای محترم کمیسیون معاملات برگزار خواهد شد

 

  • مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 30000*2 تن متریک کود سولفات پتاسیم گرانوله مورخ 20/1/1398 راس ساعت 14 در ستاد شرکت با حضوراعضای محترم کمیسیون معاملات برگزار خواهد شد.

 

  • مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 30000*3 تن متریک کود سوپرفسفات تریپل گرانوله مورخ 24/1/1398 راس ساعت 14 در ستاد شرکت با حضوراعضای محترم کمیسیون معاملات برگزار خواهد شد.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید