مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از نظارت مستمر گروه پایش کودی این شرکت برعملکرد کارگزاران خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

گروه پایش کودی شرکت استان( کارشناسان فنی و بازرگانی) با تقویم  زمان بندی شده بطور مستمر برعملکرد کارگزاران توزیع و  فروش نهاده های کشاورزی نظارت می کنند این بازدید به منظور نیل به اهداف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و توزیع مطلوب نهاده های کشاورزی انجام می گیرد  و کارشناسان پایش کودی شرکت؛ روند کیسه کیری کود های فله، ثبت به موقع بارنامه های وارده به انبار و حواله های فروش در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی ،  لیست توزیع ارائه شده از سوی مدیریت و مراکز خدمات کشاورزی، نصب قیمت نهاده ها در محل توزیع، رعایت نرخ فروش ، نمونه برداری از کودهای وارده به انبار را کنترل و توصیه های لازم را ارائه می نمایند.


 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید