فروش ١٩ تني كود در استان كهگيلويه و بويراحمد در ١١ ماهه منتهي به بهمن ماه

به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،
از ابتداي سال جاري تا بهمن ماه در استان كهگيلويه و بويراحمد شاهد فروش بيش از ١٩ هزار تو انوع كود بوده ايم كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش ٢ هزار تني را نشان مي دهد. لازم به ذكر است كه فروش كود در مدت مشابه پارسال رقمي بالغ بر ١٧ هزار تن را نشان مي دهد كه اين رقم گوياي افزايش ٢ هزار تني فروش كود امسال استان  نسبت به مدت مشابه پارسال مي باشد. 
بر همين اساس مقدار فروش كودهاي تكليفي شركت در استان كهگيلويه و بويراحمد در مدت زمان ياد شده به شرح ذيل مي باشد:
١-كود اوره: ١٦/٢٩٣/٦٩٦كيلوگرم
٢- فسفات آمونيوم: ٦٠٤/٣٩٠ كيلوگرم
٣-سولفات پتاسيم٥٠ كيلويي: ٢٤٥/٧٣٥ كيلوگرم
٤-سولفات پتاسيم ٩ كيلويي: ٧٥٢/١٣٢كيلوگرم
٥- سولفات پتاسيم پودري: ٩٠/٠٠٠كيلوگرم 
٦- سوپرفسفات ساده: ١٤٨/٥٠٠ كيلوگرم
٧- سوپرفسفات تريپل: ١/٧٤٢/٠٧٠ كيلوگرم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید