چهارمین و آخرین کارگاه آموزشی کلزای هیبرید فرانسوی استان مرکزی

.

چهارمین و آخرین کارگاه آموزشی کلزای هیبرید فرانسوی استان مرکزی به میزبانی این مدیریت در مرکز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه و مزرعه آقای حاج احمدفصیح ازکشاورزان به نام منطقه خشکرودشهرستان زرندیه باحضورحدود45تن ازکارشناسان باتجربه وهمچنین کارشناسان جدیدالاستخدام وآقایان مهندس فخاریان وآقای بونیه برگزارگردیدکه درابتداءازمزارع شهرستان به ترتیب مزرعه آقای فرامرزی وسپس مزرعه آقای فصیح موردبازدیدحاضرین قرارگرفت وتوضیحات مبسوطی توسط آقای بونیه ارائه وسپس درمحل اداری مزرعه آقای فصیح بااستفاده ازویدئوپروژکتورآموزش برداشت کلزا توسط آقای بونیه ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید