جمع آوری و ارسال ظرف مستعمل خالی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

در راستای دستورالعمل صادره از سوی مدیر محترم فنی و بهبـود کیفیـت کـود و مـواد دفـع آفـات گیـاهی درخصوص آماده سازی و ارسال ظروف خالی غیر فلزی مستعمل سموم به انبارهای مجتمـع آبیک ، این استان ظروف مستعمل موجود را بسته بندی و به مجتمع آبیک ارسال نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید