روابط عمومی شركت خدمات حمايتی استان خراسان رضوی گزارش می دهد:

بازدید از ایستگاه تولید بذر هیبرید کلزای رقم نپتون

.

براساس بازدیدهای مکرر کارشناسان فنی این شعبه از ایستگاه تولید بذر هیبرید کلزای رقم نپتون و مزرعه  PVS در منطقه کشت و صنعت جوین ، حاکی از آن است که در آینده خراسان رضوی یکی از قطبهای تکثیر و تولید بذور هیبرید کلزا ارقام خارجی خواهد شد . کشت و صنعت جوین در فاصله 300 کیلومتری مشهد و در قسمت غرب استان واقع گردیده است سالیانه بیش از دو هزار تن بذر ذرت تولید ، کیسه گیری و به کل کشور ارسال مینمایند.

در سال جاری به پیشنهاد شرکت خدمات حمایتی ، در سطح ده هکتار در تولید بذر هیبرید کلزا در رقم نپتون با کشت ردیفهای مادری و پدری ، باشرکت کاسپین بذر ( طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی ) قرارداد منعقد که خوشبختانه از وضعیت خیلی عالی برخوردار بود. مزرعه ده هکتاری، از نظر تراکم بوته ها - تعداد غلاف و حجیم بودن آن از وضعیت مناسبی قرار داشته که برداشت لاین پدری قبل از خشک شدگی و رسیدگی کامل انجام گرفته و پیش بینی تولید بذر از لاین مادری در سطح صدرالذکر به بیش از بیست تن خواهد رسید.

مزرعه PVS  در اراضی فوق در 18 رقم خارجی و داخلی کشت شده ، ارقام خارجی که پیش بینی بیش از چهارتن را دارد میتوان رقم ناتالی - نپتون و ارقام مونسانتو را معرفی نمود و از ارقام ایرانی زرقام - اکاپی و طلایه را با تولید بیش از چهارتن بعنوان بهترین رقم در آن شهرستان و با اقلیم منطقه معرفی و ترویج نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید