برگزاری چهارمین جلسه کمیته ی تامین و توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره ، معاونین و مدیران معاونت بازرگانی جلسه ی کمیته ی تامین و توزیع کودهای کشاورزی برگزار گردید در این جلسه آقای مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ...ضمن تاکید بر ضرورت توجه روزمره ی معاونت ها و مدیران مرتبط با موضوع تامین و توزیع کودهای کشاورزی براساس برنامه های ابلاغی وزارت متبوع و رعایت میزان حمل کوداوره به استان های مختلف باتوجه به دستور جلسات پیشین اظهار نمود: با همکاری مبادی تامین کود در بنادر و استان ها به میزانی که مقرر است تا پایان ماه جاری از مبادی به استان ها حمل گردد پای بند باشیم.

این جلسه باتوجه به ضرورت مدیریت روزانه ی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی از مبادی به کلیه ی استان های کشور به صورت هفتگی با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین و مدیریت های مربوطه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برگزار می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید