تغذیه و بهزراعی باغات چای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان به نقل از مدیر استان بهزراعی و تغذیه باغات چای گیلان آغاز شد.

استان گیلان با دارا بودن بیش از بیست هزار هکتار باغ چای و مولد اشتغال پایدار و تولید محصولی سالم تحت عنوان چای ایرانی که در این عرصه های تولید هیچ آفت و بیماری شایعی که منجر به مبارزه شیمیایی گردد نیست. از زمان برداشت محصول چای که از اوایل اردیبهشت ماه لغایت آخر مهر ماه میباشد باید هر ۲۰-۱۵ روز یکبار بوته های چای برگ چینی میشود . با برداشت حدود ۷ تن برگ سبز از هر هکتار باغ چای حدود kg70 نیتروژن ، kg30 پتاسیم و ۱۰ کیلوگرم فسفر از ذخیره های غذائی خاک کم می شود لزوماً بایستی هر ساله براساس آزمون خاک نسبت به تغذیه اصولی آن اقدام نمود .جهت ارتقاء ورونق بخشی چای ایران راهی جز اهمیت دادن وعملیاتی کردن امور به زراعی و تغذیه باغ های چای در برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت نخواهیم داشت واگر این امر اتفاق نیافتد ما در مقابل نسل آینده مسئول خواهیم بود .

دستورالعمل تغذیه باغات چای دیم و آبی برای مساحت یک هکتار بشرح ذیر می باشد.

  نوع کود

کیلوگرم کود در هکتار

   آبی                        دیم

نحوه مصرف

  اوره

700-800             350-400

تقسیط در دو نوبت

  سوپر فسفات تریپل

80-100                 40-50

بصورت پایه در اسفند ماه

  سولفات پتاسیم/ سولفات پتاسیم  منیزیم

200-300             100-150

تقسیط در دو نوبت

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید