تخلیه سایت بوجاری و انبارهای ذخیره بذور

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : با عنایت به اینکه سایت بوجاری و قسمتی از مجتمع انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز به مدیت دو سال پیاپی به مدیریت استان تهران برای خرید و بوجاری بذور اختصاص یافته بود، با ارسال بذور گندم به استان اصفهان فضای انباری تخلیه و مهیای ذخیره و نگهداری سهمیه تخصیصی کودهای کشاورزی استان البرز گردید.      

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید