وضعیت تامین،تدارک وتوزیع انواع های شیمیایی سهمیه استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
راس ساعت ۹ صبح مورخ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ باحضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی وکارشناس مسئول تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در  محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جلسه ای تشکیل شد.
باتوجه به وضعیت بارندگی سال زراعی جاری که موجب افزایش تقاضای بیشترکشاورزان شده هماهنگی  لازم برای توزیع هدفمند کودهای  شیمیایی بویژه اوره ونیز اعمال نظارت های لازم برتوزیع ومصرف  به عمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید