برگزاری هم اندیشی مدیریت جانشین پروری و توسعه رهبری سازمانی

دكتر كاووسی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه و مركز پژوهشهای استراتژیك در حضور قائم مقام محترم مدیرعامل، جناب آقای دكتر شورج و مدیران محترم ستادی شركت خدمات حمایتی كشاورزی در سالن جلسات ستاد، هم اندیشی مدیریت جانشین پروری و توسعه رهبری سازمانی برگزار نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید