پایش و نظارت کارگزاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

بـا عنـایت به ضـــرورت کنـترل و نظـارت اســـناد توزیـع کودهـای کشـاورزی توسط کارگزاران و شـبکه رسـمی توزیع و پایش های میـدانی، رئیس اداره بازرگانی در معیت کارشـناس بازرگـانی اسـتان در مورخ 97/11/14 بـا حضور در کـارگزاران استان رونـد و نحـوه توزیع کودها ، فـاکتور فروش، حواله هـای صادره و اسناد دریافتی کشاورزان را کنترل و بررسی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید