توفیق بازنشستگی یکی دیگر از همکاران استان البرز در سالجاری

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز: در ماه جاری نیز یکی دیگر از کارکنان این مدیریت به افتخار بازنشسـتگی نایل گردید. لازم به ذکر است در سالجاری تعداد 6 نفر بازنشسته، 2 نفر انتقال، 1 نفر بدلیل پایان ماموریت از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز منفک شده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید