ارسال بذر گواهی شده به استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

 

به لطف بارشهای بسیار مناسب سال زراعی و باز شدن دریچه سد زاینده روز و جاری شدن آب کشاورزی برای کشت تأخیری گندم و جو و نیاز مبرم کشاورزان به بذر ، با هماهنگی های صورت گرفته فی ما بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای تهران و اصفهان ، حدود 600تن گندم گواهی شده ارقام سیوند و سیروان از تهران به مقصد اصفهان ارسال شد ؛ این بذور طی دو هفته گذشته حمل و بین کشاورزان شرق اصفهان توزیع گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید