برگزاری جلسه کمیته فنی در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

در تاریخ 30/10/1397جلسه کمیته فنی با حضور کارشناسان و همکاران مرتبط با موضوع در سالن جلسات شعبه فارس برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر بعمل آمد :

  •  ارائه گزارش عملکرد آذر ماه و دی ماه 97 برنامه اسقرار نظام کیفیت و تضمین کودهای شیمیایی در نتیجه بازدید های میدانی از کار گزاریهای کود در شهرستان های مختلف به تفکیک هر ماه
  •  اشاره به دستور العمل جدید ابلاغی دفتر مرکزی شرکت در خصوص عملیات نمونه برداری از کود و تاکید بر ضرورت نمونه برداری کود در موارد مشکوک و استمرار برنامه بازدید های میدانی
  •   تاکید بر ضرورت بازدید و نظارت بر روند مطلوب تحویل روزانه کود از مجتمع پتروشیمی شیراز و نحوه حمل  وبارگیری به مقاصد و پیگیری برخی از مشکلات موجود اجرایی
  •  اشاره به موضوع پایش ،کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کود های شیمیایی یارانه ای و توضیحاتی در خصوص فرم های مربوطه بویژه فرم شماره یک و تکمیل آن توسط کارگزاران کود در خصوص کود های وارداتی دارای مجوز باارز رسمی
  • اشاره به موضوع حضور نماینده فعال این شعبه در اکیپ کنترل وبازرسی در فرآیند توزیع کودهای شیمیایی در جهت بررسی دفاتر کارگزاران و مسؤلین مراکز خدمات به منظور دریافت و تحویل کود به کشاورزان واقعی با همکاران حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی ،مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان در برنامه بازدید های هفتگی از شهرستان ها و راستی آزمایی در این زمینه
  • ارائه گزارش عملکرد روابط عمومی شعبه طی 10ماهه سال جاری و ارسال گزارشات خبری و تاکید بر ضرورت ارائه اقدامات انجام گرفته واحد های مختلف شعبه در قالب گزارش خبری در فرمت مشخص بصورت هفتگی در جهت انعکاس به دفتر مرکزی شرکت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید