جلسه بررسی آخرین وضعیت فعالیتهای مدیریتهای معاونت بازرگانی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
جلسه بررسی آخرین وضعیت فعالیتهای مدیریتهای معاونت بازرگانی و هماهنگی و تنظیم گزارش معاونت در گردهمایی آموزشی مدیران ستادی و استان شرکت در ۴ بهمن ماه
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید