بازدید از کارخانه کیسه پویا در سرخنکلاته گرگان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بازدید کارخانه  کیسه پویا  درگرگان خبردارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان،

جلسه مشترکی با  مسئولین کارخانه  تولید کیسه  پویا در گرگان بعمل آمد با عنایت به ارسال کود فله به کارگزاران استان،  این جلسه به منظور تسریع در روند تولید کیسه به  سفارش کارگزاران در اجرای صورت جلسه تنظیمی با  سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیزات حکومتی استان گلستان برگزار شد.  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورز ی استان گلستان در این راستا افزود: کیسه های مورد استفاده متحد الشکل و با آرم این شرکت می باشد و مسئولیت نظارت بر روند کیسه گیری در کارگزاری ها های متخب بصورت مستمر بعهده مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای مربوطه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید