برگزاری جلسه شاخص های ارزیابی خدمات به مراجعه کنندگان دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:درراستای تکریم ارباب رجوع جلسه بررسی شاخص های ارزیابی موضوع ماده ۶ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان امروز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به ریاست مدیراستان وبا حضور معاونین و مسئولین ادارات و واحدها،برگزار گردید
 درطول سال جاری تعداد ۴۵ زیر شاخص، از ۵ شاخص اصلی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان اجرا شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید