بازدید ازانبارکارگزاریهای شهرستانهای کوثر و خلخال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل: گروه کارشناسی پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان طی روز سه شنبه 25 دی ماه سالجاری به منظور پایش و نظارت بر روند تامین و توزیع نهاده های کشاورزی خصوصاً کودهای شیمیایی از کارگزاریهای شهرستانهای کوثر و خلخال بازدید و ضمن توصیه های فنی و و تکمیلی به کارگزاران همچنین نحوه و شیوه تکمیل فرمهای شماره 1 و 2 به منظور ارائه گزارش های روزانه و هفتگی تشریح گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید