به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی استان لرستان:

فاكتور فروش نهاده ها به كشاورزان در استان لرستان بايد ارائه شود.

دوره آموزش صدور فاكتور فروش به كارگزاران استان برگزار گرديد

در خصوص دستورالعمل فاکتور فروش جلسه اي با حضور کارگزارن استان در سالن جلسات شرکت خدمات حمايتي استان لرستان برگزار گرديد . در اين جلسه که در ساعت 9 صبح و با تلاوتي چند از آيات کلام اله مجيد آغاز گرديد آقاي مهندس کيوان مدير شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان ضمن عرض خير مقدم ، دستورالعمل فاکتور فروش کود شيميايي را لازم الاجرا دانستند و افزودند تا مورخه 95/2/21 کارگزاران بايستي نسبت به صدور فاکتور اقدام نمايند و هر کشاورزي که به کارگزاران مراجعه مي نمايد ، کارگزار موظف به صدور فاکتور فروش مي باشد .آقاي مهندس کيوان افزودند رشد 44 درصدي فروش کود شيميايي نسبت به  گذشته اگرچه مي تواند باعث اميدواري به تغذيه مناسب گياهي باشد اما تا نياز واقعي فاصله بسيار مي باشد که با آموزش و ترويج مناسب مي توان نياز واقعي بخش کشاورزي  تامين گردد .ايشان در مباحث صرفه جويي در حمل مجدد و تسويه مالي بدهي کارگزاران و فروش کود کامل و سولفات آمونيوم توضيحات مبسوطي ارائه دادند.

آقاي مهندس کيوان در مباحث حوزه بازرگاني بذر به تعصب کارگزاران نسبت به شرکت اشاره داشتند و افزودند کارگزاران موظفند اولويت کاري خود را در فروش محصولات شرکت خدمات حمايتي به کار ببندند و همچنين افزودند کارگزاران نياز بذري خود را اعلام تا نسبت به تامين آن اقدام گردد .در ادامه کارگاه آموزشي و توجيهي چگونگي صدور فاکتور فروش کود شيميايي برگزار گرديد و پس از بحث و تبادل نظر بين کارگزاران و کارشناسان شرکت خدمات حمايتي جلسه به پايان رسيد .   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید