گوشه ای از فعالیتهای باشگاه کشاورزان استان خراسان رضوی در پائیز 97

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به نقل از سمیه کلانتری کارشناس باشگاه کشاورزان:

بیش از 100 نمونه خاک در فصل پائیز 97 از باغات سطح استان خراسان رضوی  توسط کارشناسان این مدیریت نمونه گیری  به جهت آنالیز و آماده سازی سطوح باغات برای چال کود زمستانه به آزمایشگاه آب و خاک ارسال گردیده و پس از اعلام نتیجه ، این مدیریت با تفکیک  اولویت بندی زمانی به تقاضای  باغدارانی که اقدام به درخواست کود از طریق باشگاه کشاورزان  ( سامانه 1559 ) خراسان رضوی نموده اند  ، توصیه های کودی با توجه به نوع آزمایش  خاک و  شرایط اقلیمی توسط کارشناسان به باغداران ارائه می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید