بررسی و کنترل اسناد و حواله های کودهای کشاورزی توزیع شده توسط کارگزاران خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، 

امید وظیفه دان : با توجه به تاکید مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مبنی بر ضرورت و لزوم کنترل و نظارت بر اسناد توزیع کود های کشاورزی توسط کارگزاران استان خراسان رضوی و شبکه رسمی توزیع نهاده های کشاورزی و پایش های میدانی در این خصوص ، از ابتداء دی ماه تا کنون همکاران واحد بازرگانی و فنی در معیت اعضاء کار گروه پایش و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان از کارگزاران شهرستانهای قوچان ، درگز ، سبزوار ، جوین ، مه ولات ، سرخس و غیره بازدید بعمل آورده و ضمن نظارت بر روند و نحوه توزیع نهاده ها ، به کنترل و بررسی فاکتورهای فروش ، حواله های صادره و اسناد دریافتی از کشاورزان پرداختند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید