پاسخگویی به نظرات کشاورزان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

بمنظور افزایش ارتباط با کشاورزان از ابتدای سال جاری دوروش ارتباطی بمنظور دریافت پیشنهادات وانتقادات وشکایات کشاورزان بکارگیری گردیده است که بر آن اساس تا کنون ده مورد شکوائیه از کشاورزان دریافت وبه استانها اعلام وظرف 72 ساعت به شاکی مراجعه وبه موضوع رسیدگی گردیده است بنحوی که کلیه منتقدان وشاکیان از عملکرد سریع تشکر وقدردانی نموده اند .

 باشماره 84831 داخلی 1020 آماده دریافت پیشنهادات وانتقادات وشکایات ونظرات شما  کشاورزان وحامیان تولید بخش کشاورزی میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید