پایش استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش استانی و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی کارگروه پایش باتفاق مدیر توسعه بازرگانی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی بصورت سرزده از عوامل توزیع بخش دستجرد بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد و همچنین هماهنگی های لازم جهت پایش و کنترل بازار کودهای شیمیایی توزیعی با مراکز خدمات بخش مذکور انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید