گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان دامغان و شاهرود (عکس های پیوست) جهت استحضار به حضور ارسال می گردد.خواهشمند است  دستور فرمایید  نسبت به درج عکسهای پیوست و متن تنظیمی بشرح ذیل در سایت شرکت اقدام مقتضی معمول گردد. 

1- تذکردر خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران  به هنگام دریافت کود های  یارانه ای در سیستم هوشمند 

2-توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

3- توضیح و آموزش به کارگزاران در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری  از کیسه های کود های یارانه ای وارد شده به انبار  کارگزاری ها

4- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها

5-نمونه برداری از دو محموله کود در محل کارگزاری ها     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید