برگزاری جلسه تامین و توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی و تشکلهای  بخش کشاورزی با حضور اعضای جلسه تشکیل و پیرامون مباحث ذیل بحث و تبادل نظر گردید :

1-تامین و توزیع مناسب  نهادهای کشاورزی و دامی در سطح استان 

2-مدیریت منابع آب در به زراعی و به نژادی و رعایت الگوی کشت 

3-تسهیلات بانکی و منابع با سود و کارمزد کمتر 

4-استحصال تصحیلات برای بهره برداران خسارت  دیده 

در نهایه با تاکید مدیریت  شرکت خدمات حمایتی و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مقرر گردید در تامین و توزیع کود شیمیایی توجه و دقت بیشتری صورت پذیرد وتشکلها  بر این مهم نهایت دقت را داشته باشند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید