جلسه راهکارهای نمونه برداری کوددراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
جلسه بررسی مسائل ومشکلات ارسال به موقع نمونه برداری کودهای وارداتی به استان کرمان امروز درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان برگزارگردید دراین جلسه برارسال به موقع نمونه های کودشیمیایی توسط کارگزاران تاکیدشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید