بازدید و بررسی خسارت انبار بندر امام خمینی

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به گزارش ارسالی از بندر امام خمینی در خصوص آبدیدگی مقداری از محموله های انبارهای اسکله بر اثر بارش های مورخ 2-3-4 /9/97 بازدیدی از طرف نماینده این مدیریت به همراه کارشناس خسارت بیمه پارسیان صورت پذیرفت که محموله های خسارت دیده پس از جداسازی و تفکیک به کمک یک دستگاه تریلر وزن کشی شده و خسارت مربوطه طی صورتجلسه ای مشخص گردید و تا دریافت مبلغ خسارت وارده از بیمه گردر حال پیگیری   می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید