مزرعه کریم حسینی

بازدید از مزرعه سید کریم حسینی پیمانکار تکثیری کار گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خددمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از بازدید عسگری کارشناس واحد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال استان و اخلاقی کارشناس فنی این شرکت از مزرعه11 هکتاری  سید کریم حسینی پیمانکار تکثیری کار گندم این شرکت در  روستای  للدوینگرگان خبرداد

وی تاکید کرد: این بازدید به منظور پایش آفات و بیماری ها  و علف های هرز  و تغذیه گیاهی  مزرعه انجام شد:  مصرف دومرحله کود سرک،  علف کش  و قارچ  کش  فولیکور در زمان مناسب انجام شد  واثر بخشی مصرف  کود  سرک  اوره ،علف کش و قارچ مشاهده گردید و مزرعه از  نظر در شرایط مطلوبی قرار داشت.

  و توصیه های فنی نیز   با در نظر  گرفتن  شرایط محیط در  خصوص  رفع  کمبود ها در مراحل بعدی  فنولوژی رشد گیاه و مبارزه  با  عوامل  خسارت زا  به پیمانکار داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید