بازدید از کارگزاری های سطح شهر

بازدید از کارگزاری های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد

بازدید از کارگزاری های سطح شهر یزد به منظور پایش توزیع کود و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی موجود صورت گرفت. طی این بازدید مسئول بازرگانی استان به همراه کارشناس کشاورزی از کارگزاری های سطح شهر بازدید نمودند. در این بازدید به برخی کارگزاری ها در خصوص عدم فروش کودهای شیمیایی خارج از سبد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تذکر داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید