برگزاری جلسه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 اولین جلسه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان در سال 1400 با حضور معاونین فنی تولیدی و مالی اداری بازرگانی و مسئولین بازرگانی و مالی استان و مسئول کارگزاران در محل شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید این جلسه در رابطه با بررسی وضعیت کارگزاران و پیگیری مشکلات و مسائل عاملین و درخواست های جدید جهت دریافت عاملیت های جدید بحث و تبادل نظر انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید