بازگشایی پاکات

بازگشایی پاکات تجدید مناقصه سموم آفت کش

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

بازگشایی پاکات مربوط به تجدید مناقصه 20 قلم سموم آفت کش در تاریخ 1400/01/17 انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید