تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی

به گزارش روابط عموکی شرکت خدمامت حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

با توجه به مکاتبات ذیحساب محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( دفتر مرکزی)  به جهت   تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی مسئول محترم شعبه خراسان رضوی آقای مهندس یاشیری با پیگیریهای مکرر و با توجه به اهمیت  و ضرورت موضوع اقدامات لازم را در خصوص معرفی اتهادیه های تعاون روستایی ، تعاونی های تولید و کارگزاران بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی جهت اخذ مفاصاحساب از سالهای 1394 تا 1396  صورت پذیرفته است . طبق گزارش مسئول محترم مالی این مدیریت ادامه کار در حال انجام می باشد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید