جلسه پایش و کنترل و نظارت بر نهاده های کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

جلسه  به ریاست مدیر محترم توسعه بازرگانی سازمان تشکیل شد.

آقای مهندس ادیبان گزارش بازدید از عاملیت های توزیع کود را مثبت ارزیابی و  افزودند : طی ماه گذشته 38 مورد بازدید از کارگزاران استان به اتفاق تیم استانی انجام گرفته است . همچنین تا کنون 140 نمونه برای کنترل کیفیت کود های ارسالی به کارگزاران برداشت و نتیجه آنالیز آن دریافت شده است که همه نمونه ها دارای کیفیت قابل قبول بوده اند .   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید