مهندس موسوی مدير شركت خدمات حمايتی استان مركزی خبر داد:

کارگاه آموزشی نمونه برداری از كودهای وارداتی برگزار شد

.

درتاریخ 94/12/17با حضور جمعی ازکارگزاران شهرستانهای اراک و خمین نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی نمونه برداری از کودهای ارسالی وارداتی که از مبادی حمل برای کارگزاران حمل می گردد اقدام و توسط آقای مهندس رضائی به حاضرین آموزش لازم درخصوص چگونگی و مقدار نمونه برداری به صورت عملی ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید