تامین وتوزیع246تن کوداوره درشهرستان جوانروداستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار246تن کوداوره جهت بهره بدران شهرستان جوانرودتامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید