تامین وتوزیع771تن کوداوره درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار771تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان دالاهو تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید