ورود بذر گلرنگ به کشور قبل از زمان کشت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راسـتاي اعلام نیـاز مشـاور محترم وزیر و مجري طرح دانه هاي روغنی وزارت جهـاد کشاورزي، فرآینـد ثبت سـفارش و خریـد 60 تن بذر گلرنگ درحال انجام میباشـد و مقرر است قبل از زمان کشت وارد کشور گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید