کود شیمیایی

تأمین کود شیمیایی اوره برای شهرستان همدان استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: به منظور تأمین و توزیع به موقع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای کشت های بهاره، در تاریخ های 6 و 7 اسفندماه سالجاری، مقدار 100 تن کود شیمیایی اوره از مبداء کرمانشاه به مقصد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان حمل شده است.
آقای الیاسی افزود کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بر اساس لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان، کود شیمیایی را در اختیار کشاورزان منطقه قرار می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید